about me
ENSEMBLE STARS
  • best boys: ritsu, natsume, subaru, mao, keito, eichi, shu
  • fave units: akatsuki, knights
  • fave clubs: tea club, student council
  • ships: maoritsu, keichi, kuroshu, subanatsu, reikao

    THE IDOLMASTER: CINDERELLA GIRLS
  • best girls: fumika, syuko, mayu, sae, yuko, takumi, natsuki, mio
  • fave units: enjin, caerula, asterisk, individuals, sexy guilty
  • ships: kanafumi, ankira, mikuriina